Tvůrčí centrum Ostrava - informace - Asociace hudebních umělců a vědců

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ČLENOVÉ > Tvůrčí centrum Ostrava

Tvůrčí centrum Ostrava, občanské sdružení, člen Asociace hudebních umělců a vědců, vyvíjí prostřednictvím svých členů skladatelskou, interpretační a hudebně publicistickou činnost v Moravskoslezském kraji. Pořádá koncerty, besedy s uměleckou tématikou, vydává programové tiskoviny ke svým akcím. Ve své činnosti se zaměřuje na všechny věkové kategorie, zejména však na mladou generaci. Pořádá skladatelskou soutěž Generace, podporuje vznik nové tvorby a spolupracuje s podobně orientovanými uměleckými organizacemi v celé České republice.

Reprezentativní akcí TC Ostrava je podzimní skladatelská přehlídka nové vokální a instrumentální tvorby Hudební současnost a Celostátní skladatelská soutěž Generace pro mladé autory do 30 let.

Hodnocení 34. ročníku Celostátní skladatelské soutěže autorů do 30 let Generace 2008


Porota skladatelské soutěže Generace pracovala ve svém 34. ročníku ve složení: Milan Báchorek, Hanuš Bartoň, Ivan Kurz, Arnošt Parsch a Vít Zouhar. Závěrečné hodnocení poroty se konalo dne 13.12. 2008 na HAMU v Praze. Členové poroty zdůraznili na svém zasedání mimořádný význam soutěže Generace v celostátním měřítku. Při příležitosti blížícího se jubilejního 35. ročníku připomněli, že naprostá většina laureátů soutěže se v průběhu uplynulých let postupně zařadila mezi přední reprezentanty hudební kultury v České republice.


Soutěže 34. ročníku se zúčastnilo sedmnáct autorů se dvaceti dvěma skladbami. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích: v první kategorii byli skladatelé od 25 do 30 let, ve druhé kategorii skladatelé od 20 do 25 let a ve třetí kategorii do 20 let.

Soutěž měla tradičně velmi dobrou úroveň. Vzhledem k tomu, že se soutěže účastní převážně studenti vysokých hudebních škol a konzervatoří, lze konstatovat, že prestiž soutěže roste. Velmi pozoruhodná byla také vyrovnanost a vysoká úroveň předložených skladeb nejmladších soutěžících ve třetí kategorii. Všechny přihlášené skladby splňovaly podmínky soutěže. Přínosem bylo, podobně jako v loňském roce, že skladby zasahovaly do širokého spektra instrumentálních i vokálních žánrů. Porota doporučila, aby oceněné skladby byly nabídnuty k realizaci (ČRo, AHUV, TC Ostrava - Hudební současnost, Janáčkův máj  ad.).

Porota konstatuje, že organizační zajištění a příprava soutěže bylo vynikající. Stejně jako v minulých letech proběhla diskuse o přihlášených skladbách a poté bylo rozhodováno na základě pětadvaceti bodové stupnice, přičemž konečný výsledek byl průměrován počtem porotců. Aby se zabránilo případným námitkám podjatosti porotců, hlasování se v konkrétních případech nezúčastnili ti porotci,  u nichž by mohl nastat konflikt zájmů. Výsledky soutěže jsou:

I. kategorie
1. cena:   nebyla udělena
2. cena: Jiří Groulík: Waiting Game  
3. cena:   nebyla udělena

Čestné uznání: Vojtěch Dlask: Cuartas moradas

II. kategorie
1. cena: Martin Wiesner: V cukrárně
2. cena: Lenka Štůralová: Co sežralokal velrybloud, pro mezzosoprán, tenor, flétnu a violoncello
3. cena:  nebyla udělena

Čestné uznání: Martin Šivák: Smyčcový kvartet
Čestné uznání: Jan Novobilský: Prořezávání révy, dvě písně pro soprán, flétnu, hoboj, housle a violoncello na texty Jana Skácela
Čestné uznání: Lenka Sarah Žalčíková: Písně dcery Siónské pro mezzosoprán a klavír na biblické a vlastní texty       
Čestné uznání: Adam Pobořil: 2 kusy pro housle a klavír

III. kategorie
1. cena  : Darina Bromková: Sonáta pro klavír
2. cena  : Jiří Najvar: Cesta do zoo
3. cena: Tereza Bulisová: Podzimní črta

Čestné uznání pro nejmladší účastnici soutěže: Soňa Vetchá: Zimní sonáta       

Porota se shodla na jedinečnosti soutěže, jejím velkém společenském významu a proto doporučuje všem pořadatelům a organizátorům, aby bylo v její realizaci pokračováno.

Podzimní skladatelská a interpretační přehlídka Hudební současnost je v Ostravě pořádána každoročně od roku 1975. Do roku 1990 byla organizovaná svazovou skladatelskou pobočkou – Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (SČSKU), jejíž nástupnickou organizací po roce 1990 se stala Asociace hudebních umělců a vědců ( AHUV) se sídlem v Praze. Od roku 1992, po osamostatnění všech krajských poboček AHUV, převzalo organizaci přehlídky Občanské sdružení Tvůrčí centrum Ostrava.

Podzimní přehlídka Hudební současnost si vytvořila za dobu své existence široký okruh zasvěcených posluchačů zajímajících se o soudobou hudební tvorbu a její interpretaci. Členská základna Tvůrčího centra je uměleckými osobnostmi úzce propojena s ostravskými uměleckými školami – Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem v Ostravě, Fakultou umění Ostravské univerzity, Janáčkovou filharmonií Ostrava, divadly a s dalšími institucemi. Vznik nové tvorby vytváří příznivé klima pro existenci řady špičkových komorních souborů a sborových těles, kterými se může Moravskoslezský kraj prezentovat na domácích i zahraničních koncertních pódiích (Kubínovo kvarteto, Komorní orchestr Leoše Janáčka, Camerata Janáček, Moravský komorní sbor, Stadlerovo kvarteto, Sborové studio Permoník, Komorní orchestr a sbor konzervatoře, Dechová harmonie apod.)

Hudební současnost je otevřena všem hudebním tvůrcům a žánrům a nabízí široké pole působnosti pro studující mládež hudebních uměleckých oborů, stejně tak zkušeným umělcům seniorům interpretům, skladatelům, hudebním teoretikům a vědcům.

Celková koncepce přehlídky koresponduje s obdobně modelovanými typy festivalů v ČR, zejména pak s těmi, které jsou organizovány ve větších hudebních centrech jako jsou přehlídky v Praze, Brně, Plzni, Olomouci. Díky zavedené praxi mezikrajové výměny akcí, kde umělecká tvorba vzniká v dostatečné míře a kvalitě, jsou pak nejlepší díla a projekty nabízeny k dalšímu provádění a stávají se součástí širšího hudebního povědomí české hudby.


Hudební současnost 2008
Leoš Janáček inspirující


Úterý 4. 11. 2008
Generace
komorní koncert z oceněných prací z Celostátní skladatelské soutěže Generace 2007

 • Michal Šupák: 3 : 4 dialog pro tři hráče perkusivních nástrojů, marimbu, tympány, klavír a klarinet

 • Jiří Najvar: Čtverylky pro kvartet sopránových fléten

 • Anna Mikolajková: Hra na vodě pro sólovou flétnu

 • Jan Dušek: Gradace pro varhany

 • Vladimír Spasojevič: Different Dimension

 • Tomáš Pálka: Sněhy, popely pro klarinet a recitátora


Veřejná nahrávka koncertu Českým rozhlasem Ostrava


Účinkují: studenti Janáčkovy konzervatoř a Gymnázia v Ostravě a Fakulty umění OU, Michal Hanuš – varhany, Jiří Mráz a Jan Vilášek – klarinet, Daniel Bala a Lenka Korousová – marimba, Roman Mlynář – vibrafon, Mikhail Pashayev, Veronika Lukešová - bicí nástroje, Ivo Morys a Michal Šupák – klavír, Veronika Goldová - sólová flétna, kvarteto sopránových fléten – Martina Hlavizňová, Tereza Týnová, Petra Smílková a Veronika Goldová
.

Úterý 11. 11. 2008
„Čekám tě!“


projekt skladatelského sdružení HUDBABY v roce 2008
Nové skladby na námět Čekám tě! z Památníku pro Kamilu Stöslovou Leoše Janáčka

 • Marcela Trtková:Cifra pro smyčcové kvarteto

 • Lenka Kılıç: „Nejpěknější anděl“ pro mezzosoprán, xylofon a smyčcové kvarteto

 • Petra Gavlasová: Mezi čekáním pro smyčcové kvarteto a elektroniku

 • Markéta Dvořáková: ČEKÁM TĚ pro smyčcové kvarteto

 • Jana Bařinková: ... a já vím, že přijdeš... pro vibrafon a smyčcové kvarteto

 • Kateřina Růžičková: Čekám tě! pro mezzosoprán, xylofon a smyčcové kvarteto


Provedení – termíny a místa

10. 11. 2008 v 19:30
Brno – Janáčkova akademie múzických umění v Brně, koncertní sál

festival Setkávání nové hudby plus 2008 (11. ročník)
organizátor: Ivo Medek


11. 11. 2008 v 18:30
Ostrava – Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě, koncertní sál

podzimní přehlídka TC Ostrava Hudební současnost 2008 (34. ročník)
organizátor: Milan Báchorek

12. 11. 2008 v 19:00
Opava – Dům umění, Moravská kaple

festival Pohyb, zvuk, prostor (9. ročník)
organizátor: Martin Klimeš

Účinkují: smyčcový kvartet „Kapralova Quartet“: Veronika Panochová - 1. housle, Simona Hurníková – 2. housle,  Světlana Jahodová – viola, Margit Klepáčová – violoncello, Adéla Janěková – mezzosoprán, Martin Hybner – vibrafon, xylofon.

Úterý 18. 11. 2008
„Ozvěny“

Vladimír Studnička: Jubilejní intráda k 30. výročí založení Kaemika corni
„Štramberské ozvěny“. „Ve Frydku trubili.“       
Evžen Zámečník: Ortel samoty pro violu sólo
Michal Zenkl: Sonáta pro housle a klavír
Igor Katajev: Trio pro hoboj, fagot a klavír
Aleš Pavlorek: Sblížení protikladů pro klarinet a cimbál
Jaromír Podešva: Trio pro housle, violu a violoncello

Účinkují:: Kaemika corni - Věra Bartošová, Tomáš Pražák, Karel Čurda, Milan Krajňák – lesní rohy, Igor Františák - klarinet a Daniel Skála - cimbál, Jan Řezníček - viola, Roman Mžik - housle a Renáta Bialasová – klavír, klavírní trio – Jaroslav Podžorski – housle, Petr Both – violoncello, Lada Myslikovjanová – klavír, Barbora Šteflová – hoboj, Hugo Klelar – fagot   a Václav Mlčoch – klavír.

Úterý 25. 11. 2008
„Obyčeje“

Leoš Janáček:   Říkadla pro komorní vokální a instrumentální soubor
Edvard Schiffauer: „Dvě pisničky o nas“ pro mužské pěvecké kvarteto
Leon Juřica: Dvě skladby pro sólový fagot
Olga Ježková: Advent pro housle, cembalo, kytaru a bicí nástroje
Vladimír Svatoš (80 let): Zapadaj sl´niečko, Sonáta pro klarinet a klavír

Účinkují: Studenti pěveckého oddělení Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia    v Ostravě, hudební nastudování: Jan Šrubař a Lucie Možná,  klavírní spolupráce: Marie Horáčková, režie: Irena Rozsypalová, výtvarná spolupráce: studenti Střední mělecké školy v Ostravě - vedoucí akademická sochařka Eva Kučerová,     pohybová spolupráce: Jana Tomsová, Mužské studentské pěvecké kvarteto, Zdeněk Fines - fagot, Luděk Cap – housle, Maxim Bělčikov – kytara, Markéta   Mazourová –bicí nástroje a Zdeněk Pěček - cembalo,Lenka Háčková – mezzosoprán a Regina Bednaříková – klavír, Aleš Pavlorek – klarinet a Lukáš Michel – klavír

Úterý 9. 12. 2008
„Inspirace“

Leoš Janáček: Vlčí stopa pro sólo soprán, tenor, ženský sbor a klavír na slova Jaroslava Vrchlického
Jiří Matys: Volání. Čtyři písně pro baryton a klavír na básně Aloise Trnečky
Jan Grossmann: Žalmová kantáta na žalm 64 pro soprán, mezzosoprán a dva akordeony
Milan Báchorek: Žofka. Příběhy pro vyšší hlas sólo, dětský, ženský sbor a smyčcové  kvarteto (skladba byla vytvořena u příležitosti 80. výročí smrti Leoše Janáčka )

Účinkují: Markéta Mátlová – soprán, Antonín Tomášek – tenor, Zdeněk Pěček – klavír, Moravský komorní sbor – sbormistr Lubomír Mátl , Sborové studio Permoník – sbormistryně Eva Šeinerová  a Kubínovo kvarteto - Luděk Cap – 1. housle, Jan Niederle – 2. housle, Pavel Vítek – viola, Jiří Zedníček – violoncello,Martin Štolba – baryton a Marie Horáčková – klavír,  Anna Martušková – soprán, Soňa Jungová – mezzosoprán, Marcela Halmová – 1. bajan, Anežka Gebauerová – 2. bajan

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky